Privacyreglement

Uw privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“) is een regeling die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

MB Slaapcomfort (hierna: “MB Slaapcomfort” en ook “wij” of “onze“) levert comfort- en gemaksproducten op maat op het gebied van slapen en zitten. MB Slaapcomfort verwerkt in dit verband persoonsgegevens.

Wij vinden uw privacy belangrijk en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de AVG en dit privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat MB Slaapcomfort de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor zij verkregen zijn en dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze doet.

In dit privacyreglement geeft MB Slaapcomfort een toelichting op de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens verwerkt MB Slaapcomfort?

Van klanten (personen die een product of dienst bij ons) hebben gekocht, verwerkt MB Slaapcomfort naam, adres en woonplaats gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadressen, geboortedatum, bankgegevens en -in voorkomende gevallen- lichaamsmaten en gewicht.

Van potentiële klanten verwerkt MB Slaapcomfort NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadressen.

Van leveranciers verwerkt MB Slaapcomfort NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadressen.

Van websitebezoekers houden wij algemene gegevens bij, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Contactformulier hiermee kan een geïnteresseerde contact met ons opnemen. Om de communicatie soepel te laten verlopen vragen wij om NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Minderjarigen

MB Slaapcomfort verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Doel van de verwerking

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met MB Slaapcomfort sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • aangevraagde offertes te kunnen opmaken en toesturen;
 • u te kunnen bereiken als dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over de voortgang van uw bestelling;
 • om ons product/onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren;
 • de inrichting en werking van onze website te optimaliseren;
 • u digitaal of telefonisch op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Cookies

MB Slaapcomfort maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer of tablet worden geplaatst. Sommige cookies zijn nodig om de website beter te laten functioneren. Voor het gebruik van dergelijke -functionele- cookies is geen toestemming nodig.

Maar er zijn ook cookies die bijvoorbeeld uw surfgedrag volgen en aan de hand waarvan specifieke advertenties getoond worden. Dergelijke cookies bevatten identificatiegegevens en zijn privacygevoelig. Om die reden is er voor het plaatsen daarvan toestemming nodig.

Indien en voorzover MB Slaapcomfort dergelijke cookies gebruikt, zullen wij u bij het bezoek aan onze website hierover informeren en om uw specifieke toestemming vragen.

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

MB Slaapcomfort verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk in Nederland en in ieder geval uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte. Binnen de gehele EER is de AVG van toepassing en wordt uw privacy op dezelfde manier als in Nederland beschermd. In geval MB Slaapcomfort op enig moment besluit om uw gegevens in landen buiten de EER te verwerken, informeren wij u daarover in ons privacyreglement. Indien de wet dat vereist, zullen wij u bovendien vooraf om specifieke toestemming vragen. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Doorgifte aan/verkrijging van derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

In ieder geval hebben we een derde partij ingeschakeld voor de financiële administratie.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

MB Slaapcomfort verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden. met uitzondering van organisaties die vallen binnen het MB Slaapcomfort concern/aan MB Slaapcomfort gelieerde dochterondernemingen. Alle aan MB Slaapcomfort gelieerde ondernemingen gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hanteren dezelfde privacystandaard als MB Slaapcomfort.

Het kan voorkomen dat MB Slaapcomfort uw persoonsgegevens verkrijgt van een andere organisatie. Als dat zo is, vragen wij de betreffende organisatie of zij uw gegevens rechtmatig heeft verkregen en we zullen -indien dit noodzakelijk is- met hen een verwerkersovereenkomst aangaan. Ook leggen wij de gegevens van de betreffende organisatie vast, zodat we u- als u daarom vraagt- die informatie kunnen geven. Sowieso leggen wij de bron van de persoonsgegevens vast, ook als u ons zelf uw persoonsgegevens verstrekt.

Wijze waarop MB Slaapcomfort uw persoonsgegevens beschermt

MB Slaapcomfort heeft maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies/diefstal/onrechtmatige verwerking. Wij beschermen uw gegevens op de volgende manieren:

 • uw persoonsgegevens kunnen alleen door daarvoor geautoriseerd personeel van MB Slaapcomfort worden ingezien (tenzij in dit Reglement anders is bepaald/ het nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst die we met u hebben);
 • iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord/gebruikersnaam om in te loggen in het digitale systeem;
 • medewerkers van MB Slaapcomfort hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan MB Slaapcomfort verstrekte persoonsgegevens;
 • de digitale systemen die MB Slaapcomfort gebruikt, zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare en actuele beveiligingsnormen;
 • als MB Slaapcomfort een verwerker inschakelt die uw persoonsgegevens verwerkt, zorgen wij ervoor dat er met die verwerkers afspraken worden gemaakt om uw privacy te waarborgen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal MB Slaapcomfort zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten die u helpen om uw privacy te beschermen, bijvoorbeeld:

 • het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens MB Slaapcomfort van u verwerkt en met welk doel;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Als de verwerking van persoonsgegevens bijvoorbeeld is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze intrekken;
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een machine-leesbaar format;
 • het recht op vergetelheid.

Klachten

We vinden het belangrijk dat u zich goed voelt bij de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Als u desondanks een klacht heeft, laat het ons dan weten. We doen ons uiterste best doen om samen met u tot een oplossing komen. U heeft ook het recht uw klacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Contactgegevens

De actuele contactgegevens van MB Slaapcomfort zijn te vinden op de website www.mbslaapcomfort.nl

Als u een vraag heeft over dit privacyreglement, gebruik wilt maken van uw rechten of een klacht heeft, stuurt u dan een bericht naar privacy@mbslaapcomfort.nl. Wilt u bij het onderwerp alstublieft ‘Privacy’ vermelden?

We doen ons best om binnen 4 weken na ontvangst van uw bericht te reageren. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, voldoen wij zo mogelijk aan uw verzoek. Maar het kan zijn dat er een reden is waarom wij niet aan uw verzoek kunnen/mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we u uit waarom.

Natuurlijk gaan we ook met de in dit verband aan ons verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig om.

MB Slaapcomfort behoudt zich het recht voor dit Privacyreglement aan te passen als wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie is te vinden op onze website.